Настоящите Общи условия регулират ползването на интернет страницата www.vivaartetheatre.com, както и ползването на услугите, предлагани в него.

Интернет страницата www.vivaartetheatre.com е собственост на фирма „Вива Арте“ ООД, ЕИК:200635208, със седалище и адрес на управление: гр. София, жк. „Младост 3“, бл. 329, ап. 60, e-mail адрес: viva.arte.theatre@gmail.com

www.vivaartetheatre.com e виртуален информационен ресурс в интернет, създаден в съответствие със законодателството на Република България и предназначен да дава информация на своите потребители за актуални събития.

След регистрация потребителите на www.vivaartetheatre.com могат да ползват определени услуги при спазване на настоящите Общи условия и на законодателството на Република България.

За ползването на определени услуги могат да бъдат поставяни и допълнителни условия, за което потребителите ще бъдат уведомени по подходящ начин.

За ползване на услугите на интеренет страницата www.vivaartetheatre.com, за които не е необходима регистрация и са общодостъпни, се прилагат правилата за ползване от нерегистрирани потребители.

Услугите, предоставяни на интеренет страницата www.vivaartetheatre.com са динамични, т. е. непрекъснато се допълват и променят с оглед тяхното усъвършенстване и режимът на предоставяне им може да се променя, за което потребителите ще бъдат уведомени по подходящ начин.

За да използва услугите, предоставяни на страницата www.vivaartetheatre.com, потребителят следва да попълни електронна форма за регистрация и да декларира съгласие с настоящите Общи условия.

Съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис, когато потребителят изрази съгласие с Общите условия, той извършва електронно изявление, с което декларира, че е запознат с общите условия, съгласен е с тях и се задължава да ги спазва.

Чрез регистрацията си потребителят се съгласява неговият IP адрес и всякаква друга информация, необходима за неговото идентифициране да бъде записвана и при необходимост предоставяна на съответните компетентни органи, в случай, че е поискана такава (напр. официално съдебно искане по висящ правен спор).

Потребителят се задължава при регистрацията си да предостави актуални и точни данни относно самоличността и правното си положение, изискуеми в съответната електронна форма за регистрация.

Потребителят гарантира, че данните, предоставени при регистрацията са пълни и точни и при промяна ще ги актуализира своевременно.

Регистрацията на всеки потребител, за който се установи, че е предоставил неверни данни, може да бъде заличена. Собственикът и/или лицето, предоставящо каквато и да било услуга на страницата www.vivaartetheatre.com , не носят отговорност за предоставените чрез регистрация на потребители данни.

При регистрацията си всеки потребител заявява потребителско име и парола, с които ще ползва услугите на www.vivaartetheatre.com. В случай, че потребителското име вече е заето (има друг потребител с такова име), той бива незабавно уведомяван, за да посочи ново потребителско име, което е свободно.

Потребителят се задължава да не предоставя потребителското име и паролата си за ползване от трети лица.

Собственикът и/или лицето, предоставящо каквато и да било услуга на интернет страницата www.vivaartetheatre.com, не носят отговорност за вреди настъпили за потребителя в резултат от неправомерно използване на потребителското име и паролата му от трети лица.

Регистрацията на потребител в интернет страницата www.vivaartetheatre има силата на съгласие с настоящите Общи условия.

Разпоредбите на настоящите Общи условия се прилагат за всички услуги, предоставяни чрез www.vivaartetheatre.com, доколкото за тях не са предвидени специални правила. Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни, като измененията влизат в сила от публикуването им в www.vivaartetheatre.com, като потребителите се смятат за уведомени за тези изменения от публикуването им в посочения сайт.

Потребителите имат право да ползват услугите на www.vivaartetheatre.com при спазване на настоящите Общи условия, допълнителните условия, поставени за съответните услуги, и законодателството на Република България.

Потребителят има право свободно и неограничено, по всяко време, да променя предоставените от него при регистрацията му данни, като спазва предвиденото в настоящите Общи условия.

С потвърждаването и съгласието с настоящите Общи условия потребителят декларира и дава изрично своето съгласие личните му данни да бъдат обработвани по смисъла на Закон за защита на личните данни.

Потребителят следва сам да осигури необходимото му оборудване (хардуер и софтуер) за спокойно ползване на услугите на www.vivaartetheatre.com.

Потребителят не може да ползва материалите, публикувани в www.vivaartetheatre.com за лични нужди, като се забранява и възпроизвеждането и разпространението им по какъвто и да било начин с търговска цел, без разрешението на автора.

Във връзка с ползването на предоставените услуги на интернет страницата www.vivaartetheatre.com , потребителят е длъжен:

  • да спазва разпоредбите на настоящите Общи условия и законодателството на Република България;
  • да не накърнява по какъвто и да било начин правата на Собственика и/или лицето, предоставящо каквато и да било услуга на интернет страницата www.vivaartetheatre.com, както и на трети лица.

Достъпът на определени потребители до www.vivaartetheatre.com , може да бъде прекратен, когато се установи, че те са предоставили неверни данни при регистрацията си или по какъвто и да било начин чрез действията си накърняват правата на Собственика и/или лицето, предоставящо каквато и да било услуга на сайта www.vivaartetheatre.com, или на трети лица и/или нарушават законодателството на Република България.

Собственикът и/или лицето, предоставящо каквато и да било услуга на страницата www.vivaartetheatre.com, имат право да събира и съхранява информация за потребителите си при тяхната регистрация по справедлив, прозрачен и сигурен начин, който да позволява идентифицирането им и опазва интересите им.

Политиката за поверителност на vivaartetheatre е разширена и модифицирана в съответствие с изискванията на Общия регламент за защита на данните – GDPR.

Всеки регистрирал се потребител се съгласява да предостави лични данни във връзка с извършване на услугата. Потребителят дава съгласие за тяхното съхраняване и обработване в база данни. Предоставените лични данни са защитени и се използват единствено с цел сигурност и качество на услугите.

При регистрация в системата потребителят въвежда следните лични данни: име, електронна поща и телефон за връзка. При извършване на плащане с банкова карта е необходимо да се въведе и нейният номер, който се използва единствено за удостоверяване на плащането и не се съхранява под никаква форма от Театрална къща „Вива Арте“ и www.vivaartetheatre.com.

Достъп до личните данни може да има само в случаите, когато Театрална къща „Вива Арте“ е нормативно задължена да предостави данните на съответните оправомощени държавни органи и организации.

Театрална къща „Вива Арте“ и www.vivaartetheatre.com има право да информира потребителите за нови услуги, събития, отстъпки, промоции и рекламни кампании. Потребителите могат по всяко време да се откажат от опцията за получаване на тази информация.

Театрална къща „Вива Арте“ и www.vivaartetheatre.com събира друга информация, касаеща посещаемостта и техническите параметри на сайта (часа и дата на посещение, колко време е продължило ползването на сайта, колко време е отнело за зареждане на сайта и всяка страница, как точно се ползва, кои продукти и услуги разглеждат и др.). Информацията се събира посредством технологията cookies, web-маяци и др. Файловете по настоящия раздел, разположени върху вашия хард диск от интернет страницата, не засягат по никакъв начин вашата операционна система, нейните ресурси и функционалност, не заплашват по никакъв начин вашия софтуер, хардуер, вашата сигурност, и могат да бъдат изтрити по всяко време. Потребителят може по всяко време да забрани приемането на файловете по настоящата точка посредством настройка на своя интернет браузър.

Потребителите по всяко време могат да прекратят регистрацията си на интернет страницата. Регистрацията на потребител и предоставяните услуги се прекратяват автоматично при спиране на поддръжката на www.vivaartetheatre.com

1. Сайтът www.vivaartetheatre.com ведно с всички текстове, изображения, файлове, дизайн, лога и др. елементи, съставляващи интернет страницата, са собственост на „Вива Арте“ ООД.

2. Забранено е използването на сайта с цел реклама или всяка друга форма на привличане на клиенти без писмено разрешение на „Вива Арте“ ООД.

3. Театрална къща „Вива Арте“ и www.vivaartetheatre.com не носи отговорност:

  • за действия, извършени чрез или върху интернет страницата от потребители, включително и посредством неоторизиран достъп до нея;
  • за претърпените вреди и пропуснати ползи, произтекли във връзка с използването, достъпа, съдържанието или достоверността на информацията на други интернет страници и ресурси, към които Доставчикът осигурява хипер-връзки посредством интернет страницата;
  • за преки, непреки, случайни, последващи щети, възникнали поради невъзможността да се ползва интернет страницата или части от нея поради технически причини;

4. Всички авторски права, търговски марки, дизайни, права върху бази данни и други обекти на интелектуалната собственост са притежание на техните законни собственици.

Viva Arte